Stasjoneringsavtale, vilkår og betingelser

Kontraktens varighet og terminering

Det bør følge som standard prosedyre i ordlyden i IAP, at det skal etableres en stasjoneringsavtale (IA) mellom arbeidstaker rettet mot oppdraget og arbeidsgiver.

IA er et bindende dokument mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor alle vilkår og betingelser som vil gjelde under oppdraget skal fremgå så tydelig som mulig.

Typer stasjoneringsavtaler

Det finnes flere ulike typer oppdragsavtaler, og disse avtalene vil gi en oversikt over hvilke kompensasjon, ytelser og arbeidsforpliktelsene som gjelder under arbeidsoppholdet. SWAIRI hjelper deg med å lage avtaler for ulike typer stasjoneringer;

Et oppdrag til et annet land i mer enn ett år, men mest begrenset til fem år på ett og samme sted i utlandet. Ytelser for oppdragstakere på en langtidskontrakt inkluderer normalt bostøtte, reisegodtgjørelse, ferierett, ektefellestøtte, netto stasjoneringslønn og vanligvis en skattebeskyttelse eller skatteutjevningsteknikk for å beskytte ansatte mot eventuelle ugunstige skatteeffekter på stasjoneringslønn.

Disse avtalene er for ansatte som arbeider i utlandet med et kort oppdrag på seks måneder eller mindre. Som de langsiktige pakkene, men vanligvis er fordelene begrenset på grunn av det faktum at oppdragets varighet er kortere, og familier følger ikke mottakeren i arbeidslandet.

En ansatt kan pendle regelmessig mellom hjemstedet og arbeidsstedet i et annet land. Pendleroppdrag kan være ukentlige, annenhver uke eller andre avtalte tidsplaner. Pendleroppdrag kan avtales over lengre tid, men det er mest vanlig å etablere en tidsramme på 18-24 måneder.

Pendleroppdrag har de samme utfordringene som forlengede tjenestereiser. Bedrifter må spore dagene den ansatte er til stede i et fremmed land for å sikre at immigrasjon, beskatning og andre lovpålagte krav blir ivaretatt.

Utviklingsoppdrag er utformet for å hjelpe en ansatt å få kritiske ferdigheter i ulike deler av en organisasjon. Denne typen stasjonering brukes ofte for ansatte identifisert som høyt potensial på ethvert tidspunkt i karrieren.

Permanent internasjonal flytting, noen ganger kalt enveisflytting eller ubestemte overføringer. Tradisjonelt har internasjonale overføringer vært brukt når en ansatt fyller fast stilling i et annet land.

Fast flytting kan benyttes når varigheten av oppholdet er ukjent eller ved arbeidstakerønsket overføringer. Lønns-/arbeidsvilkår for slike flyttinger bestemmes av selskapets interne retningslinjer, ofte med begrenset økonomisk støtte for å ivareta lovpålagte rapp.

Hyppige forretningsreiser eller lengre forretningsreiser vokser i antall. Den største bekymringen for selskapene er relatert til etterlevelse av lovkravene (compliance). Ansatte som foretar vanlige forretningsreiser får forlenget reiser, og/eller det er mange ansatte på samme sted innenfor en bestemt tidsramme. Dette vil skape skatte-, immigrasjons- og andre regulatoriske implikasjoner som kan koste selskapet penger, tid og til og med deres tilstedeværelse i arbeidslandet (Fastdriftssted).

Bedrifter må spore dagene den ansatte er til stede i et fremmed land for å sikre at immigrasjon, beskatning og andre reguleringsvedtekter blir ivaretatt.

SWAIRI Travel App kan være løsningen. Ta kontakt med oss så gir vi deg gratis bruk av systemet for registrering av reiser.

Det er av største betydning at partene som er involvert i en stasjoneringsavtale (IA) forstår virkningen av vilkårene og betingelsene som gjelder. Konsekvensene av brudd på vilkårene i avtaler bør tydelig komme frem her.

Gjeldende lov og jurisdiksjon

Det er rett og slett ikke noe som heter en standard stasjoneringsavtale som kan iverksettes med det formål å utstasjonere en ansatt til et hvilket som helst land. Både den ansatte og din bedrift må identifisere og forstå lovene som gjelder i landene den enkelte utstasjoneringen berører. Dette krever klarhet i avtaler, både med hensyn til oppdragsperiode, bedriften han/hun skal jobbe for, samt kompensasjonspakken som gjelder for stasjoneringen.

Enhver Stasnoneringsavtale må ta hensyn til gjeldende lov, kontraktsvilkår og -betingelser er underlagt. Følgende kan være en huskeliste;

Lokal lov i landet du er ansatt i,

Loven i hjemlandet du flyttet fra,

Loven i landet der arbeidsgiveren din er registrert

Ansettelsesvilkår er elementene i en IA, som er med på å definere forholdet mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Når du vurderer å sende dine ansatte på et midlertidig oppdrag til et annet land, kan ansettelsesvilkårene variere avhengig av de nøyaktige omstendighetene rundt stasjoneringen. For eksempel vil en langsiktig stasjoneringsavtale normalt inneholde flere elementer enn en kortsiktig stasjoneringsavtale.

Å gi detaljert informasjon om policy og kommunisere vilkårene og betingelsene i stasjoneringsavtale til ansatte vil bli en viktig del av administrasjonen av bedriftens internasjonale arbeidstakere. Ved utforming av en stasjoneringsavtale er det viktig at bedrifter nøye vurderer flere faktorer.

SWAIRI hjelper bedrifter med å kommunisere vilkårene, og mulige konsekvenser til ansatte som skal utstasjoneres (Contract briefing). 

Swairi
Telefon: +47 221 50 050
E-post: swairi@swairi.no
Adresse: Storgata 7, 2000 Lillestrøm
Org.nr.: 917 847 320

Lenker
Swairi Global collaboration system
Rådgivning
Outsource hele prosessen
Sjekk dine tall – enkle beregninger
Kontakt oss